OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH

W dniu 29 października 2016r. w Nowej Soli dziewięć stowarzyszeń i związków podpisało Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS), którego celem jest m.in. wspólna i skoordynowana reprezentacja w najważniejszych sprawach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz wzajemna wymiana doświadczeń związanych z funkcjonowaniem regionalnych organizacji samorządowych.

Porozumienie zakłada także prowadzenie działalności lobbingowej związanej z najważniejszymi zmianami w prawie dotyczącymi funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.

Idea OPOS – początki…
Inicjatywa stworzenia wspólnej platformy porozumienia regionalnych organizacji samorządowych pojawiła się ponad rok temu, w rozmowach o współpracy dwóch stowarzyszeń: wielkopolskiego i śląskiego. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zorganizowało pierwsze spotkanie we wrześniu 2012 r. w Tarnowie Podgórnym z udziałem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego i Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Kolejne spotkanie odbyło się w Konstantynowie Łódzkim w lutym 2013r., jako platforma wymiany doświadczeń, natomiast idea połączenia sił i wspólnych działań reprezentujących interesy samorządów lokalnych, to pomysł ze Świerklańca w maju 2013 r., gdzie Jacek Walczak Prezydent Sieradza zaproponował nazwę OPOS`u (Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych).

Główne cele Porozumienia (wyciąg z Porozumienia):
Cele OPOS realizowane będę w szczególności poprzez:
- opracowywanie i prezentowanie wspólnych stanowisk centralnym organom władzy publicznej w Polsce oraz na forum publicznym;
- opracowywanie projektów aktów normatywnych i przedstawianie ich właściwym podmiotom posiadającym inicjatywę prawodawczą;
- prowadzenie działalności lobbingowej związanej z najważniejszymi zmianami w prawie dotyczącymi funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce;
- reprezentowanie Stron porozumienia w rozmowach z centralnymi organami władzy publicznej w Polsce;
- koordynację działań Stron porozumienia celem zwiększenia ich efektywności;
- stworzenie platformy wymiany doświadczeń, opinii, stanowisk oraz dobrych praktyk związanych z funkcjonowaniem regionalnych organizacji samorządowych oraz zrzeszonych w nich jednostek samorządu terytorialnego.

Strony Porozumienia:

Związek Gmin Pomorskich

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych

Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo Zachodniego Mazowsza

Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego

Sudecki Konwent Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego

Związek Gmin Lubelszczyzny

Związek Gmin Śląska Opolskiego

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich

Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich

 

W okresie od października 2013r. do grudnia 2014r. OPOS wypracował stanowiska lub podjął pracę nad bieżącymi procesami legislacyjnymi w zakresie:

- projektu Ustawy o powiecie metropolitalnym oraz projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw

- projektu Ustawy o korytarzach przesyłowych

- projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

- projektu Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii

- Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (powołano w tym celu Zespół Branżowy OPOS ds. gospodarki odpadami, który wypracował 3 opinie w tej sprawie)

- Ustawy Prawo Energetyczne (powołano Zespół Branżowy OPOS ds. Prawa Energetycznego)

- projektu Ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk 2656).

 

Stanowiska OPOS w 2022r.

Stanowiska OPOS w 2021r. 

Stanowiska OPOS w 2020r.

Stanowiska OPOS w 2019r.