Związek Gmin Pomorskich

Organizacja powstała z inicjatywy 10 przedstawicieli samorządów gminnych, w 1992 roku, pod nazwą Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, jako efekt zapotrzebowania na wspólne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego. Po 31 latach działalności Związek Gmin Pomorskich jest najstarszą i największą w województwie pomorskim korporacją zrzeszającą jednostki samorządu terytorialnego oraz jedną z największych w kraju. Obecnie, zrzeszamy 100 gmin wiejskich, miejsko–wiejskich i miejskich, a podejmowane przez nas inicjatywy mają przełożenie na jakość życia 1 000 000 mieszkańców.

Nadrzędnymi założeniami realizowanymi w ramach statutu przyjętego przez ZGP jest reprezentowanie i obrona wspólnych interesów zrzeszonych jst oraz wspieranie idei samorządu terytorialnego.

W praktyce, oznacza to:

 • prowadzenie mediacji w sprawach spornych między zrzeszonymi jst a administracją rządową i samorządową,
 • integrowanie działań jst zrzeszonych w stowarzyszeniu zmierzających do szybkiego usunięcia negatywnych skutków działalności osób prawnych i fizycznych naruszających ważne interesy gminy,
 • inicjowanie i wspieranie kulturalnego rozwoju jst stowarzyszonych, w tym ochrony i promocji dorobku kulturalnego,
 • wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego jst,
 • wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej na poziomie lokalnym.

 

Związek Gmin Pomorskich w swoich działaniach skupia się przede wszystkim na takich płaszczyznach jak:

 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej mieszkańców gmin,
 • rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności,
 • edukacja ekologiczna,
 • rozwój dialogu społecznego,
 • rozwój edukacji w oparciu o zasadę kształcenia ustawicznego,
 • upowszechnienie i ochrona praw kobiet,
 • upowszechnienie kultury fizycznej i sportu,
 • działania na rzecz rozwoju i ochrony gospodarki środowiskowej, w tym rybołówstwa.

Realizujemy zadania statutowe poprzez koordynację i współdziałanie, tworzenie sieci kontaktów i inspirowanie, tak aby nasi członkowie mogli wykorzystać wspólną siłę zjednoczoną pod postacią Związku Gmin Pomorskich. Wprowadzamy swoich przedstawicieli w charakterze uczestników bądź obserwatorów do komitetów, komisji na szczeblu wojewody, marszałka województwa oraz administracji rządowej. Współuczestniczymy w tworzeniu polityki regionalnej i lokalnej dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju gmin województwa pomorskiego. Organizujemy również spotkania z  przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej oraz agend rządowych w celu pozyskiwania bieżącej informacji oraz wywołania dyskusji  nt. aktualnie obowiązujących zasad i procedur.

Jednym z najistotniejszych owoców naszej pracy jest otwarcie się na dialog z organizacjami zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego z innych województw naszego kraju. Wspólnie z 10 stowarzyszeniami jst, w 2013r. w Nowej Soli, podpisaliśmy Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS), którego celem jest wspólna i skoordynowana reprezentacja w najważniejszych sprawach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce oraz wzajemna wymiana dobrych praktyk związanych z funkcjonowaniem regionalnych organizacji samorządowych. W okresie od 1 stycznia do 31 czerwca 2015r. Związek Gmin Pomorskich obejmował prezydencję OPOS, podczas której zostaliśmy poproszeni o oddelegowanie przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Działanie to poważnie wzmocniło naszą pozycję, szczególnie wobec centralnych organów decyzyjnych.

Równie ważnym wydarzeniem, które śmiało możemy wpisać w poczet naszych sukcesów, jest nawiązanie kontaktów ze stowarzyszeniami gmin w Niemczech, Szwecji i Danii otwierających furtkę do szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Ponadto, Związek Gmin Pomorskich jest członkiem Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie przedstawia na forum stanowiska i opinie zgłaszane przez zrzeszonych członków.

W celu stworzenia warunków do uzyskania maksymalnych korzyści wynikających z członkostwa, stowarzyszenie nawiązało trwałe kontakty i realizuje projekty z takimi instytucjami jak:

 • Ministerstwa,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
 • Pomorski Urząd Wojewódzki,
 • Konwent Starostów Województwa Pomorskiego,
 • Wojewódzki Urząd Pracy,
 • Urząd Statystyczny w Gdańsku,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Toruniu i Szczecinku,
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku,
 • Samorządowe Kolegia Odwoławcze w Gdańsku i Słupsku
 • Pomorska Izba Rolnicza,
 • Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Pracodawcy Pomorza,
 • Pomorski Fundusz Pożyczkowy,
 • Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych.

 

Związek Gmin Pomorskich współpracuje również z uczelniami wyższymi województwa:

 • Uniwersytet Gdański,
 • Politechnika Gdańska,
 • Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku,
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku,
 • Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku.