Statut Związku Gmin Pomorskich

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Związek Gmin Pomorskich, zwane jest dalej Związkiem.

§ 2

 Związek używa pieczęci z napisem: Związek Gmin Pomorskich.

§ 3

 Siedzibą Związku jest miasto Gdańsk.

§ 4

 Terenem działania Związku jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5

 Związek posiada osobowość prawną.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Związku

§ 6

Celem Związku jest:

 1. Wspieranie idei samorządu terytorialnego.
 2. Obrona wspólnych interesów gmin.
 3. Reprezentowanie interesów gmin.
 4. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między zrzeszonymi gminami a administracją rządową i samorządową.
 5. Integrowanie działań gmin zrzeszonych w Związku zmierzających do szybkiego usunięcia negatywnych skutków działalności osób prawnych i fizycznych naruszających ważne interesy gmin,
 6. Inicjowanie i wspieranie kulturalnego rozwoju stowarzyszonych gmin, w tym ochrony i promocji dorobku kulturalnego.
 7. Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego gmin, w szczególności zakresie:

a)  promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej mieszkańców gmin,

b)  rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności,

c)  edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

d)  rozwoju dialogu społecznego,

e)  rozwoju edukacji w oparciu o zasadę kształcenia ustawicznego, w tym edukacji obywatelskiej,

f)   upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz zasady równych szans kobiet i mężczyzn,

g)  upowszechniania kultury fizycznej i sportu na obszarze gmin zrzeszonych,

h)   działań na rzecz rozwoju i ochrony gospodarki środowiskowej, w tym rybołówstwa morskiego i śródlądowego,

8.Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej na poziomie lokalnym.

§ 7

Związek urzeczywistnia wymienione cele między innymi przez:

 1. Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki samorządu terytorialnego.
 2. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej we wszystkich sprawach mających znaczenie dla samorządów i stowarzyszonych gmin.
 3. Przedstawienie administracji rządowej własnych projektów i rozwiązań dotyczących istotnych spraw stowarzyszonych gmin.
 4. Podejmowanie wspólnych działań zmniejszających bezrobocie wśród ludności gmin, współdziałanie w realizacji form pomocy społecznej ludności gmin zrzeszonych w Związku.
 5. Wspieranie oraz rozwijanie więzi lokalnych i regionalnych.
 6. Wyrażania opinii i istotnych sprawach gmin zrzeszonych w Związku oraz świadczenie usług konsultingowych, prawnych i organizacyjnych.
 7. Udzielanie innej pomocy gminom zrzeszonym na ich wniosek, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, turystyki, komunikacji itp.
 8. Inicjowanie i wspieranie współpracy członków Związku z podmiotami zagranicznymi.
 9. Promocję wzorów najlepszej praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnego.
 10. Organizacja wizyt studyjnych, programów wymiany międzynarodowej.
 11. Organizowanie i udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach, sesjach naukowych.

§ 8

 1. Dochód z działalności Związku służy realizacji celów statutowych i do czasu likwidacji Związku nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Związku – ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. Związek posiada członków:
  a. zwyczajnych,
  b. wspierających,
  c. honorowych.
 2. Członkami zwyczajnymi Związku, na podstawie uchwały Zarządu mogą zostać gminy, które złożą przez swych przedstawicieli uchwałę rady gminy o przystąpieniu do Związku.
 3. Członkami Związku mogą być gminy, które przedłożyły uchwały Rad Gmin o przystąpieniu na członków Związku, na podstawie uchwały Zarządu Związku; a także gminy zagraniczne na podstawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego Związku.
 4. Członkami wpierającymi Związku, na podstawie uchwały Zarządu mogą zostać powiaty, które złożą przez swych przedstawicieli uchwały rady powiatu o przystąpieniu do Związku.
 5. Członkiem honorowym Związku może być osoba fizyczna,  organizacja lub instytucja, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Związku.
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek Zarządu albo co najmniej 10 członków Związku.

§ 10

Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:

 1. Korzystania przez swych przedstawicieli z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku,
 2. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku,
 3. Korzystania z pomocy Związku w ramach jego działalności statutowej,
 4. Korzystania z innych form pomocy Związku.

§ 11

Obowiązkiem członka zwyczajnego Związku jest:

 1. Popieranie działalności Związku oraz udzielanie pomocy jego organom w realizacji celów statutowych,
 2. Regularnie opłacanie składki członkowskiej.
 3. Czynny udział w pracach Związku.

§ 12

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Związku, mają prawo przedkładać propozycje przyjęcia stanowiska w ważnych sprawach oraz inicjować przedsięwzięcia, które mogą być wsparte przez Związek.
 2. Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Związku.
 3. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 13

Utrata członkostwa Związku może nastąpić wskutek:

 1. Wystąpienia ze Związku na mocy uchwały rady gminy – członka zwyczajnego.
 2. Likwidacji gminy.
 3. Wykreślenia członka zwyczajnego ze Związku na mocy uchwały Zgromadzenia Ogólnego w przypadkach określonych w § 23 ust. 8 Statutu.
 4. Wystąpienia ze Związku na mocy uchwały rady powiatu – członka wspierającego.
 5. Wykreślenia członka wspierającego ze Związku na mocy uchwały Zgromadzenia Ogólnego w przypadkach działania na szkodę Związku.
 6. Złożenia rezygnacji przez członka honorowego.

 

ROZDZIAŁ IV

Majątek Związku

§ 14

1. Majątek Związku w szczególności powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b)z darowizn, spadków i zapisów na rzecz Związku,

c) z dotacji i ofiarności publicznej,

d) ze środków z programów zewnętrznych w tym z programów Unii Europejskiej.

2. Wartość majątku odzwierciedla fundusz Związku.

3. Fundusz Związku zwiększa się o zysk pozostający w dyspozycji Związku, pomniejszony o straty bilansowe.

§ 15

Związek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny budżet uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne.

§ 16

Wysokość składki członkowskiej od 1 mieszkańca gminy i terminy płatności ustala Zgromadzenie Ogólne.

§ 17

Do zaciągania zobowiązań finansowych upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub jeden z Wiceprezesów.

 

ROZDZIAŁ V

Władze Związku

§ 18

Organami Związku są:

 1. Zgromadzenie Ogólne,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§19

 1. Zgromadzenie Ogólne może powoływać inne komisje.
 2. Zarząd może powołać zespoły ekspertów jako ciało pomocnicze w realizacji zadań Związku.
 3. Związek może powoływać swoje przedstawicielstwo w formach najbardziej dostosowanych do swoich potrzeb i okoliczności.

§ 20

 1. Kadencja organów Związku trwa 5 lata.
 2. Zarząd działa pomimo upływu kadencji, aż do wyboru następnego Zarządu przez Zgromadzenie Ogólne.

§ 21

 1. Najwyższym organem i władzą stanowiącą Związek jest Zgromadzenie Ogólne.
 2. Zgromadzenie Ogólne stanowią przedstawiciele gmin – członkowie zwyczajni, każda gmina ma jeden głos.

§ 22

W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin lub osoby przez nich upoważnione.

§ 23

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:

 1. Wybór i odwołanie Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej,
 2. Uchwalanie Statutu Związku i dokonywanie w nim zmian,
 3. Uchwalanie budżetu Związku, przyjmowanie programów i planów działania Związku,
 4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 5. Udzielanie absolutorium Zarządowi na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 6. Decydowanie o składkach członkowskich zgodnie z § 16 Statutu,
 7. Decydowanie o przyznaniu i wysokości diet i ryczałtu dla Zarządu Związku,
 8. Podejmowanie uchwał o wykreślenie członka ze Związku w przypadkach:

a)  zalegania z opłata składek za okres dłuższy niż 1 rok,

b)  uchylania się od udziału w pracach Związku,

c)  działania na szkodę Związku,

 1. Rozpatrywanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd i członków Związku na posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego,
 2. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
 3. Likwidacja Związku,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału majątku likwidowanego Związku.

§ 24

Zgromadzenia Ogólne mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 1. Posiedzenia zwyczajne Zgromadzenia Ogólnego zwołuje pisemnie Prezes Zarządu jeden raz na rok podając termin, miejsce i porządek obrad Zgromadzenia. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia winno być wysłane na 14 dni przed terminem jego odbycia.
 2. Posiedzenia nadzwyczajne Zgromadzenia Ogólnego zwołuje Prezes z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na umotywowany wniosek jednego z członków Związku.
 3. W przypadku nie zwołania Zgromadzenia Ogólnego w terminie 1-go miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub inicjatywy – Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§ 26

Zawiadomienie o posiedzeniu nadzwyczajnym Zgromadzenia Ogólnego dokonane w formie pisemnej lub elektronicznej jest ważne jeżeli członkowie zostali powiadomieni na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.

§ 27

 1. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy reprezentantów gmin członków zwyczajnych Związku.
 2. Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu, zmiany Statutu i likwidacji Związku zapadają większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy reprezentantów gmin członków zwyczajnych Związku.
 3. Uchwały Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym.
 4. Uchwałę w sprawie głosowania tajnego nad uchwałą podejmuje Zgromadzenie Ogólne na wniosek 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Związku.

§ 28

 1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd.
 2. Zarząd składa się z 11 członków, w tym Prezesa i 2 Zastępców (Wiceprezesów).

§ 29

 1. Prezes Zarządu wybierany jest przez Zgromadzenie Ogólne spośród kandydatów zaproponowanych przez uczestników Zgromadzenia.
  1. Zarząd Związku jest wybierany przez Zgromadzenie Ogólne. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Zarządu Związku ma Prezes Zarządu i pozostali uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego.
  2. Zastępców Prezesa (Wiceprezesów) wybiera Zarząd na wniosek Prezesa.
  3. Dla ważności wyboru Zarządu Związku wymagana jest zgoda osoby wybieranej.

§ 30

 1. Prezes zwołuje posiedzenie Zarządu w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Prezes Zarządu, a w jego zastępstwie wiceprezes, kierują pracami Zarządu oraz reprezentują Związek na zewnątrz.

 

§ 31

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego,
 2. Ustalanie projektów i założeń planów oraz programów działania Związku,
 3. Wybór zastępców Prezesa (Wiceprezesów) na wniosek Prezesa,
 4. Podejmowanie wszelkich działań zgodnych z prawem nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Ogólnego, zmierzających do realizacji celów statutowych Związku,
 5. Przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Zwyczajnemu Zgromadzeniu Ogólnemu.

§ 32

 1. Zarząd może wykonywać swoje zadania i kompetencje przy pomocy zaangażowanych wyspecjalizowanych osób fizycznych i prawnych.
 2. Obsługę Zarządu Związku prowadzi biuro Zarządu. Zasady organizacji biura ustala Zarząd.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, warunkiem ważności uchwał jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu.

§ 33

 1. Organem kontroli wewnętrznej Związku jest Komisja Rewizyjna w składzie 5 osób wybranych przez Zgromadzenie Ogólne.
 2. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli budżetu i oceny realizacji zadań statutowych Związku oraz składa swoje sprawozdania Zgromadzeniu Ogólnego.
 3. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność większości członków Komisji, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 34

W razie podjęcia uchwały o likwidacji Związku Zgromadzenie Ogólne powołuje Komisję Likwidacyjną w składzie 5-7 osób.

§ 35

Komisja Likwidacyjna dokona podziału majątku Związku pomiędzy jego członków stosownie do uchwały Zgromadzenia Ogólnego. 

 

Statut do pobrania: 

 {phocadownload view=file|id=119|text=Statut ZGP|target=s}