W dniach 25-26 listopada 2021 r., w Hotelu Orle-Centrum Konferencyjne w Gdańsku odbyła się bezpłatna konferencja pt. „Zadania i kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta, starosty w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa”.

Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Związek Gmin Pomorskich.

Partnerami instytucjonalnymi wydarzenia byli: Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął Serwis Administracyjno-Samorządowy.

Konferencję otworzyli Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego - Pani dr Iwona Wieczorek oraz Prezes Zarządu Związku Gmin Pomorskich Pan Błażej Konkol.

Ważnym elementem wydarzenia było podpisywanie porozumienia pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego a Związkiem Gmin Pomorskich.

Podczas pierwszej sesji poświęconej wyzwaniom dla samorządów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i seniorów insp. Krzysztof Kozelan -
I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku omówił przykłady przestępstw tzw. metodą „na wnuczka” lub „na policjanta”.

Zagadnienia czynów suicydalnych wśród dzieci i młodzieży do 18 roku życia omówiły mł. insp. Iwona Kuczyńska Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku oraz post. Justyna Bryła, Psycholog Wydziału Psychologów KWP w Gdańsku.

Sesję drugą dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa publicznego otworzył bryg. Piotr Socha, Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, który m.in. omówił sposoby ochrony przeciwpożarowej w województwie pomorskim. W temacie zarządzania kryzysowego zabrał głos Pan Roman Słowiński - Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Problematykę zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie korzystania wód powierzchniowych i naziemnych poprzez budowę nowoczesnych oczyszczalni ścieków na terenie gmin przedstawił Pan Krzysztof Falkowski.

Kolejna, trzecia sesja pt. „Przejrzysty samorząd” poświęcona została uregulowaniem prawnym dotyczącym sygnalistów w jednostkach samorządu terytorialnego. Ww. problematykę przybliżył Pan Mariusz Sujka- certyfikowany audytor wewnętrzny (CGAP, CRMA) z aplikacją kontrolerską Najwyższej Izby Kontroli.

Podsumowującą pierwszy dzień konferencji sesję czwartą w temacie bezpieczeństwa informacyjnego jako elementu działalności jst omówił kmdr dr hab. Grzegorz Krasnodębski z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, który przedstawił prelekcję nt. cyberbezpiecznego samorządu. Głos w temacie cyfrowej gminy zabrali Pan Arkadiusz Kowalewski oraz Cezary Kisiel..

Drugi dzień konferencji poświęcony został omówieniu możliwości i obszarów współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego
a jednostkami samorządu terytorialnego zrzeszonymi w Związku Gmin Pomorskich.

Włodarze wzięli udział w konsultacjach merytorycznych dotyczących bloków tematycznych: wyzwania dla samorządów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i seniorom wyzwania dla samorządów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego bezpieczeństwo informacyjne jako elementem działalności jednostek samorządu terytorialnego. W konferencji wzięli udział ponad 60 uczestników.