W dniu 30 września br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

– Instytucja Ogłaszająca Konkurs (IOK) zakończyła etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na I rundę konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20, ogłoszonego w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Współpracująca na mocy porozumienia ze Związkiem Gmin Pomorskich organizacja, Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju oraz firma CERTES, w odpowiedzi na konkurs złożyła szereg projektów pod roboczym tytułem:

„Akademia samorządowa: Dostępność plus”,

Z przyjemnością informujemy, iż uzyskały one pozytywne oceny i zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu – negocjacji.

Lista projektów skierowanych do dofinansowania znajduje się tutaj.

W ramach projektów będą realizowane działania mające na celu: 

 1. Wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych w urzędach administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania,
 2. Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji,
 3. Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej.

Projekty mają wspomóc, w tym finansowo, samorządy w wypełnieniu obowiązków wynikających z ustawy „Dostępność Plus”, która weszła w życie w dniu 20 września 2019r. Ustawa określa obowiązki podmiotów publicznych w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej oraz nakłada na  samorządy obowiązek wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora do spraw dostępności.

Uczestniczenie w projekcie to szansa na bezkosztowe przeprowadzenie części procesu dostosowawczego do nowych regulacji przy udziale doświadczonych ekspertów.

Niniejsze działanie jest pierwszym etapem dofinansowania potrzeb dostosowania podmiotów publicznych do nowych regulacji. Jednostki samorządu terytorialnego, które zostaną jego beneficjentami, będą traktowane priorytetowo w ubieganiu się o dofinansowanie tzw. „twardych” projektów w kolejnych konkursach ogłaszanych przez MSWiA.

Rozpoczęcie części merytorycznej projektu przewidywane jest w styczniu/lutym 2021r. Z województwa pomorskiego będzie mogło wziąć w nim udział 41 JST.  Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach w jego realizacji.

 

Informacje podstawowe nt. planowanego projektu
“Akademia samorządowa: Dostępność plus”

 1. Projekt będzie dofinansowany w ramach środków  POWER Działanie 2.18 – Wysokiej jakości usługi administracyjne II oś priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

2. Ustawa o dostępności zobowiązuje instytucje publiczne do wprowadzenia różnego typu rozwiązań, które umożliwią korzystanie
z usług publicznych osobom niepełnosprawnym.

 3. Celem niniejszego projektu będzie poprawa dostępności urzędów: jednostek samorządu terytorialnego dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z założeniami  rządowego Programu Dostępność Plus (Działania 27 - Praca w administracji, Działania 37 - Procedury bez barier i Działania 38 - Współpraca na rzecz dostępności).

4. Tło projektu: Ustawa o dostępności, która weszła w życie 19 września 2019, zobowiązuje instytucje publiczne do wprowadzenia różnego typu rozwiązań, które umożliwią korzystanie z usług publicznych osobom niepełnosprawnym, starszym czy kobietom w ciąży i rodzicom z dziećmi. Ustawa określa obowiązki podmiotów publicznych w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Samorządy będą musiały wyznaczyć osoby pełniące funkcję koordynatora do spraw dostępności. W razie, gdy podmiot nie będzie wywiązywać się z nałożonych na niego obowiązków dotyczących dostępności może zostać na niego złożona skarga do prezesa PFRON-u.

5. Potrzeba realizacji projektu wynika z celów i priorytetów ujętych w międzynarodowych i rządowych dokumentach strategicznych jak
i programowych dotyczących poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami i obowiązku zapewnienia dostępności przez urzędy na różnych poziomach
i w każdej dziedzinie życia społecznego, w szczególności:

 • Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych;
 • Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju;
 • Programu Dostępność Plus (Działania 27 - Praca w administracji, Działania 37 - Procedury bez barier i Działania 38 - Współpraca na rzecz dostępności);
 • projektu Strategii na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2019-2030.

6. Liczba JST w  projekcie - 41.

 

7.Podstawowe zadania w projekcie:

   a. podniesienie kompetencji pracowników samorządowych w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z  niepełnosprawnościami.

 • Analiza stosowanych rozwiązań w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz opracowanie procedur ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Doradztwo indywidualne w zakresie przeglądu rozwiązań związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. Planowane m.in. przegląd dokumentacji kadrowej (diagnoza) oraz jej wykonanie w każdej JST zaangażowanych do projektu.  Zapewniona zostanie także możliwość konsultacji z doradcami na etapie przeglądu i modyfikacji przyjętych rozwiązań w JST przez zainteresowane urzędy (regulaminy, dokumenty wewnętrzne). Analiza i opracowanie procedur dotyczących obsługi klienta `w urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

 

 • Szkolenia w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Objęcie wsparciem szkoleniowym na podstawie opracowanych potrzeb szkoleniowych z zakresu wypracowanych rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób
  z niepełnosprawnościami min. 1 pracownika z każdej JST (przede wszystkim pracownicy działów HR oraz kierownicy komórek organizacyjnych i ich zastępców).

 b. koordynacja polityk publicznych na rzecz dostępności poprzez przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności

 • Analiza potrzeb szkoleniowych oraz dostosowanie programów szkoleniowych dla koordynatorów dostępności.
 • Szkolenia dla koordynatorów dostępności w urzędach jednostek samorządu terytorialnego- m.in. 1 koordynator na daną JST

 

8. Komplementarność z innymi projektami możliwymi do dofinansowania dla JST.

 1. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” - PFRON
 2. wsparcie małej infrastruktury służącej wdrożeniu podstawowych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, nakładanych przez ustawę    montaż pochylni i ramp dojazdowych, zainstalowanie specjalnego oznakowania, sprzętu lub urządzeń ułatwiających poruszanie się osobom na wózkach, a także korzystanie z przestrzeni publicznej m.in. osobom głuchym, niewidomym.