W dniu 25 lutego br. w sali konferencyjnej Jeziornej Osady w Gnojewie w gminie Miłoradz odbyła się konferencja pn. " Czyste powietrze od źródła do odbiorcy - wytwarzanie i wykorzystanie energii".

Program Konferencji obejmował następujące tematy:

  1.  Budowa biogazowni w Gminie Miłoradz z wykorzystaniem ciepła na potrzeby bytowe mieszkańców
  2. Sieć ciepłownicza w małej gminie
  3. Przedsiębiorstwa - samorząd: efektywna współpraca w zakresie dostaw ciepła
  4. Uporządkowanie gospoadarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK
  5. Źródła finansowania inwestycji związanych z EE i OZE oraz Projekt Doradztwa Energetycznego
  6.  Spółka dystrybucyjna jako integrator nowych rozwiązań energetycznych
  7. Centralne źródła finansowania przedsięwzięć
  8. Konsultacje indywidualne z Doradcami Energetycznymi WFOŚiGW w Gdańsku