W dniu 24 kwietnia 2019r. w Sali Okrągłej im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, odbyło się seminarium pn "Rola i zadania komisji rewizyjnej".

 

Program seminarium obejmował następujące tematy:

 1. Status komisji rewizyjnej
 2.  Prawne podstawy działania komisji rewizyjnej
 3.  Status jst - jako akt normujący zasady działania komisji rewizyjnej
 4. Powołanie i skład komisji rewizyjnej
 5. Ustawowe kompetencje komisji rewizyjnej
 6. Komisja rewizyjna a pozostałe komisje organu stanowiącego jst
 7. Plan pracy komisji rewizyjnej
 8. Uprawnienia kontrolne komisji rewizyjnej
 9. Wybrane tematy zagadnień kontrolnych
 10. Ograniczenia w dostępie do informacji i dokumentów
 11. Zadania komisji rewizyjnej w procedurze absolutoryjnej
 12. Rola komisji rewizyjnej w rozpatrywaniu skarg

 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Luiza Budner-Iwanicka Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, wójtowie, burmistrzowie, przewodniczący komisji rewizyjnej oraz członkowie komisji rewizyjnej.   

Dyskusja i komentarze uczestników potwierdziły duży poziom merytoryczny spotkania.