W dniu 5 grudnia w Cieplewie odbyło się seminarium pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w gminach w świetle nowelizacji ustawy Prawo Wodne”.

Szkolenie poprowadziły Panie Mec. Marta Klimek, Maria Narkiewicz oraz Urszula Szefler z  Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu. Uczestnikami byli przedstawiciele gmin oraz jednostek i zakładów komunalnych z województwa pomorskiego. Gośćmi seminarium byli m.in. Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Edyta Witka - Jeżewska, Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa UM WP Tadeusz Styn.

Program szkolenia obejmował następujące tematy:

  • Zadania oraz kompetencje gminy i przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych w ujęciu nowego Prawa wodnego ,
  •  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków po wejściu w życie planowanych zmian,
  • Taryfy wod-kan w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  • Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne a ochrona danych osobowych w świetle najnowszych oraz planowanych zmian prawa europejskiego i krajowego.