Związek Gmin Pomorskich
ul. Okopowa 21/27 lok. 389
80-810 Gdańsk
tel/fax: 58 344 75 31
e-mail: biuro@zgp.com.pl

 

Legislacja

Stanowiska i uchwały  2016 r.

Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego:

1) Stanowisko w sprawie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2) Stanowisko w sprawie kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia

3) Stanowisko w sprawie opłaty miejscowej

4) Stanowisko w sprawie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

5) Stanowisko w sprawie ustawy prawo energetyczne

6) Stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie grunów rolnych i leśnych

7) Stanowisko w sprawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

8) Stanowisko w sprawie rozliczenia subwencji oświatowej przeznaczonej na dzieci niepełnosprawne

9) Stanowisko w sprawie renty planistycznej

10) Stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o iwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

11) Stanowisko w sprawie kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

12) Stanowisko w sprawie instrukcji kancelaryjnej

13) Stanowisko w sprawie dotacji dla niepublicznych przedszkoli

14) Stanowisko w sprawie dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

15) Stanowisko w sprawie decyzji środowiskowej

16) Stanowisko w sprawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

17) Stanowisko w sprawie ustawy o odpadach

18) Stanowisko w sprawie ustawy o drogach publicznych

19) Stanowisko w sprawie ustawy Karta Nauczyciela

20) Stanowisko w sprawie przepisu art. 251 § 4 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

 

Stanowiska i uchwały  2015 r.

Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego:

1) Stanowisko ws. zezwoleń na usunięcie drzew w obrębie drogi

2) Stanowisko ws. wyłączania gruntów z produkcji rolnej i leśnej

3) Stanowisko ws. skorygowanego sposobu rozliczania VAT

4) Stanowisko ws. projektu zmian ustawy pzp i pb

5) Stanowisko ws. opłat za zajęcie pasa drogowego

Stanowisko ws. opłat za zajęcie pasa drogowego

6) Stanowisko ws. obowiązku rozliczania subwencji oświatowej

7) Stanowisko ws. niedoszacowania kosztów zadań zleconych

8) Stanowisko ws. kwot wartości zamówień dla dostaw i usług

9) Stanowisko ws. dodatków uzupełniających dla nauczycieli

Stanowiska i uchwały 2013 r.

Stanowiska przyjęte w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS):

1) OPOS ws. ust. o powiecie metropolit. oraz ust. o współdziałaniu w samorz. teryt.

2) OPOS ws. ustawy o OZE

3) OPOS ws. ust. w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

4) OPOS ws. projektu ust. o korytarzach przesyłowych

 

Pisma ws. konsultacji projektów programów:

1) Konsultacje do RPO

2) konsultacje PROW

 

Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego:

1) Stanowisko zo dot. ust. o utrzymaniu czystości …

2) Stanowisko zo – gospod. nierumochościami ANR

3) Stanowisko zo dot. przywrócenia lini kolejowych

4) Odpowiedź dot. lini kolejowych

 

 

Stanowiska i uchwały 2012 r.

Stanowiska i uchwały 2011 r.